Kvalitetsledning

Generellt
Företaget arbetar med kvalitetssäkring och följer kraven enligt SS-EN ISO 9001.
Kvalitetsledningssystemet består av en kvalitetspolicy och ett kvalitetsledningsverktyg i form av malldokument samt checklistor som avser företagets verksamhet i stort och för specifika uppdrag.
Systemet fokuserar på att uppfylla kundkrav och att minimera fel i arbetssätt samt producerade handlingar.
Systemet uppdateras årligen i samband med intern genomgång av kontorets rutiner.
Kvalitetsansvarig är Jang Shukur.

Kvalitetspolicy
Våra tjänster skall utmärkas av:
 • Att kundmålen uppfylls samt ständigt sträva efter att överträffa kundens förväntningar
 • Ändamålsenlighet, hållbarhet och lönsamhet
 • Alla uppdrag ska genomföras och levereras enligt avtalade tider och till överenskommet pris utan kompromiss på kvalitet.
Vi uppnår ovanstående genom:
 • Systematisk egenkontroll enligt våra mallar och rutiner som utvecklas kontinuerligt
 • Ständigt lärande och öppenhet inför ny kunskap
 • Erfarenhetsåterföring genom utvärdering av genomförda projekt med intern återkoppling men även extern återkoppling till kund för att skapa mervärde.
 • Avvikelserapportering enligt
 • Producera tydliga handlingar i enlighet med gällande branschstandard
 • Leverera handlingar i tid
 • Hålla kontinuerlig kundkontakt med rapportering och uppdatering av kundmål
 • Kontinuerlig avstämning mot specificerade kundsmål såsom tidplan, budget mm.
 • Ge personalen fullgod utbildning samt fortbildning
 • Bereda personalen att medverka vid forskningsarbete
 • Ge god service, snabb och korrekt leverans av kompletteringar och revideringar som dokumenteras på ett tydligt sätt.
 • Att vår dokumenthantering följer rutiner för att effektivt mottas, märkas, åtgärdas, distribueras, identifieras, förvaras och arkiveras.
 • Vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar verksamhetens mål
 • Vi har kunskap om och följer gällande lagstiftning, myndighetskrav samt normer och standarder som gäller för branschen
 • Beakta livscykelkostnaden samt drift kostnader gällande framtagna lösningar
 • Bevaka branschen för att identifiera och hantera förändringar

Kvalitetssäkring i uppdrag
I hanteringen av uppdrag ger vårt kvalitetssystem stöd i alla projektfaser. I inledningen av alla uppdrag skall affärsmässiga villkor dokumenteras antingen i form av kontrakt, beställning eller en uppdragsbekräftelse som vi skickar ut till kund. I detta dokument skall uppdragets mål, omfattning och ekonomi definieras. I inledningsfasen av uppdraget använder vi checklistor för projektgenomgång där vanligt förekommande problemställningar finns förtecknade. I större projekt eller om andra skäl finns, upprättas en uppdragsspecifik kvalitetsplan enligt vår mall.  Vi upprättar en s.k. uppdragspärm (dokumentsamling) som innehåller, utöver uppdragets juridiska
dokument, undermappar som är anpassade till uppdragets omfattning dvs. etapper handlingar mm. Under uppdragets genomförande för vi dagbok och regelbundet redovisar antalet nedlagda timmar till uppdragsgivaren.
Vi lämnar även budgetprognoser för kommande perioder. Den uppdragsansvarige skall kontinuerligt undersöka om ytterligare kompetens krävs i uppdraget och om så är fallet, omgående tillföra rätt intern eller extern kompetens. Vi har även rutiner på felrapportering. När uppdragsresultat skall redovisas använder vi checklista för ritnings- och handlingskontroll. Vi genomför regelbundet interna utvärderingsstudier av utförda uppdrag/projekt för att dokumentera resultatet av arbetet och identifiera möjligheter till förbättring. Resultatet av utvärderingen återförs till verksamheten i form av erfarenhetsåterkoppling.

Miljöledning

Generellt
Företaget arbetar med miljöledningssystem som följer kraven enligt SS-EN ISO 14001.
Miljöledningssystemet består av en miljöpolicy och ett miljöledningsverktyg i form av malldokument samt checklistor som avser företagets verksamhet i stort och för specifika uppdrag.
Systemet uppdateras årligen i samband med intern genomgång av kontorets rutiner.
Miljöansvarig är Jang Shukur.

Miljöpolicy
I vår verksamhet skall vi verka för en långsiktig hållbar utveckling med fokus på minimal miljöpåverkan. Miljöarbetet skall bedrivas i alla skeden av våra uppdrag, projekt vi deltar i och i intern verksamhet.
Vi skall med utgångspunkt i kunders och myndigheters krav, kontinuerligt kartlägga och söka eliminera miljöproblem i uppdragen.
Vi skall genom våra uppdrag prioritera lösningar som bidrar till ett effektivt resursutnyttjande, hälsosamma och vackra miljöer tillsammans med frågor om ekonomi, funktion och sociala hänsynstaganden.
Vi skall genom våra uppdrag leverera lösningar som:
 • minimerar materialspill
 • är utan miljöförstörande produkter
 • är energieffektiva
 • ger möjlighet till återanvändning eller återvinning
Vi ser byggnader/anläggningar och dess miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv med fokus på energihushållning, farliga ämnen, materialhushållning och god innemiljö. Våra lösningar skall vara helhetslösningar som står sig över tiden.
Vi skall ständigt förbättra våra rutiner, kunskap och vårt arbetssätt avseende miljö i de enskilda projekten såväl som inom kontoret.
Vi skall identifiera och följa gällande miljölagstiftning och kundkrav samt förse vår personal med relevant utbildning.
Vid projektgenomgång ska kunden informeras om bra miljöval och om vilka miljörisker som kan finnas i projektet. Genom kontinuerlig bevakning av nyheter avseende miljöfrågor skall företagets medarbetare alltid vara uppdaterade och kunna avråda från, ur miljösynpunkt, dåliga lösningar samt föreslå hållbara alternativ.
Vi skall utvärdera vårt miljöarbete vid en årlig revision.